BiH i KanadaKanada je priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu 07.04.1992. Diplomatski odnosi su uspostavljeni 14.12.1995. godine. Ambasada Kanade u Sarajevu je zatvorena u avgustu 2009., od kada Kanada nerezidentno pokriva BiH iz Budimpešte.

Kanada je članica Vijeća za implementaciju mira u BiH (PIC) i smatra da buduća stabilnost i prosperitet BiH zahtijeva dalje jačanje regionalne saradnje. U tom smislu, treba istaći da je upravo uz kanadsku podršku, u okviru Pakta stabilnosti, iniciran projekat razvoja regionalne energetske mreže u Jugoistočnoj Evropi (SEETEC).

Kanadske mirovne snage sa kontigentom od 4000 vojnika boravile su u svim mirovnim misijama u BiH u periodu od 1992 do marta 2010. Godine. Kanada je pozitivno ocijenila učešče oružanih snaga BiH u misijama međunarodnih snaga ISAF-a u Avganistanu te podržava BiH u pristupanju u MAP i NATO.

Kanadska agencije za međunarodni razvoj (CIDA), je implementirala preko 120 projekata u BiH, vrijednih više od 140 miliona USD. CIDA je u početku djelovala humanitarno, a potom je radila na učvršćivanju mira u BiH i realizaciji projekata u oblasti zdravstva, deminiranja, obrazovanja i ljudskih prava. Kanada je do sada uložila gotovo 10 miliona USD za proces deminiranja u BiH.

Parlamentarna grupa prijateljstva Kanada - BiH formirana je i počela sa radom 15.11.2011. godine.

BiH građani u Kanadi

Prema kanadskim službenim izvorima, baziranim na popisu stanovništva koji je obavljen 2011 godine, u ovoj zemlji živi nešto više od 20.000 građana porijeklom iz BiH. Ne računajući "staru emigraciju" iz vremena bivše Jugoslavije o kojoj nema dovoljno podataka, većina bh građana je stigla u Kanadu kao izbjeglice tokom ratnog perioda 90-tih. Oni gotovo u potpunosti imaju reguliran status u Kanadi (stalna boravišna i radna dozvola), a prilikom prijema u državljanstvo, kanadske vlasti ne traže odricanje od državljanstva matične zemlje.

U Kanadi djeluje veći broj udruženja i klubova građana porijeklom iz BiH. Etnički su podijeljeni, a jedan broj ima vjersko obilježje. U Kanadi postoji jedan broj dopunskih škola na jezicima naroda BiH. Riječ je o odvojenim školama na bh. jezicima, organizovanim u okviru vjerskih zajednica, klubova i udruženja, a njihov rad uglavnom finansiraju sami roditelji. Kanadske vlasti ohrabruju otvaranje dopunskih škola na jezicima manjina u ovoj zemlji, a zvanični jezici BiH su priznati kao jezici porijekla (Heritage Language).

Između Bosne i Hercegovine i Kanade potpisani su slijedeći bilateralni sporazumi:

 1. Aranžman o recipročnom zapošljavanju članova porodica diplomatsko-konzularnog osoblja (iniciran od strane BiH 25.03.2004.godine, stupio na snagu 27.02.2006.godine).
 2. "Memorandum o razumijevanju između Vlade Kanade i Vijeća ministara BiH - Kanadski projekat za mlade i zdravlje na Balkanu".
 1. "Memorandum o razumijevanju između Vlade Kanade i Vijeća ministara BiH – Kanadski projekat u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu”.

Pokrenute su inicijative za potpisivanje slijedećih sporazuma:

 • Sporazum o socijalnom osiguranju
 • Sporazum o pravnoj pomoći u građanskim, krivičnim i trgovačkim stvarima
 • Sporazum o zaštiti i unapređenju investicija
 • Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Sporazum o razmjeni mladih

Bosna i Hercegovina i Kanada su sukcesijom preuzele niz bilateralnih sporazuma, koji su bili na snazi između bivše SFRJ i Kanade. Do sada su preuzeti sljedeći ugovori:

 • Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u postupku ili koje mogu biti u postupku pred nadležnim sudskim vlastima (London, 27.02.1936.).
 • Sporazum o kompenzaciji za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslovenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije. (London, 23.12.1948.),
 • Aranžman o razmjenama u oblasti nauke i tehnologije (Ottawa, 3.11.1971.).
 • Trgovinski sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Kanade (Beograd, 24.10.1973.).
 • Sporazum između Saveznog izvršnog vijeća SFRJ i Vlade Kanade o zaštiti investicija (Beograd, 21.12.1979.).
 • Sporazum o filmskoj i video koprodukciji između SIV-a SFRJ i Vlade Kanade (Montreal, 11. 02.1988.).
 • Aranžman između Odjeljenja za poljoprivredu Kanade i Saveznog komiteta za poljoprivredu SFRJ, u oblasti veterinarske medicine (Beograd, 15.08.1984.).
 • Memorandum o saglasnosti između Vlade Kanade i SIV-a SFRJ o saradnji u području poljoprivrede i prehrambene industrije (Beograd, 15.08.1983.).
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com